ELMER - software pro elektrotechniky, projektanty a revizní techniky

 

  ELMER software ®
  Úvod English


  Nabídka softwaru
 SchémataCAD
 EL-Revize
 EL-Spotřebiče
 EL-Testy


  Ke stažení zdarma
 Demoverze
 Prohlížeč CAD výkresů
 (otevře i formát DWG a DXF)
 i pro Android tablety, mobily
 Prohlížeč EL-REVIZE


  Ceník a jak objednat?
 Ceník softwaru
 Jak objednat?
 (na Slovensko)


  Ke stažení
  (pro stávající uživatele)
Instalační soubory
Doplňky do softwaru


  Kontakt
ELMER software s.r.o.
Pavlická 123/4
155 21 Praha 5 - Sobín

IČ: 25746987  (mapa)

autor softwaru:
Ing. Jiří Meisnertel: (+420)220981202
mobil: (+420)603413864
email: elmer@elmer.cz
Internet: www.elmer.cz
 Poslat dotaz

aktualizace: 20.1.2021

Příloha - Editor zpráv a formulářů

Editor je nedílnou součástí softwaru EL-Revize, EL-Testy a EL-Spotřebiče. Hlavní princip editoru spočívá ve spojení možností obyčejného textového editoru (v režimu úprav), ve kterém je možné s textem provádět libovolné úpravy, se spojením s vyplňováním předem připravených formulářů (režim vyplňování), ve kterém je umožněno pouze vyplňování připravených kolonek.

a) Režim vyplňování zprávy

V tomto režimu lze pouze vyplňovat kolonky a nelze měnit vhled formuláře. Pro rychlou tvorbu zpráv v softwaru EL-Revize nebo EL-Testy slouží režim vyplňování kolonek. Máte k dispozici dva základní druhy kolonek:

 1. obyčejné kolonky, jejichž velikost nemůžete při v režimu vyplňování měnit
 2. kolonky v natahovací řádce, ve kterých můžete přidávat a ubírat řádky. Počet natahovacích řádků může přesáhnout délku stránky, pak se na další stránce vytvoří při tisku záhlaví a pata tabulky stejně jako na minulé stránce. Při tvorbě zprávy není potřebné dávat pozor na správné řádkování a stránkování, program zabezpečí správný vzhled natahovacích tabulek. Počet natahovacích řádků není prakticky omezen.

Pro operace s textem kolonky slouží volby v podnabídce "Kolonka". Text v kolonce můžete vycentrovat nebo smazat. Pro zefektivnění práce je součástí editoru funkce vkládání předem připravených textů, tzv. textových maker nebo výpočtů podle makra typu vzorec. Vztahy maker a jednotlivých kolonek můžete měnit. V editoru se můžete pohybovat jednak pomocí kurzorových kláves, jednak pomocí myši, a to po libovolném místě. Ale jen inverzně vysvícené kolonky ve formuláři jsou určené k doplňování. Pro skok do následující kolonky (resp. předchozí) můžete použít klávesy TAB, (resp. SHIFT+TAB) nebo klávesy ENTER.

Libovolnou zprávu lze uložit jako vzorový formulář. Naopak program nabízí funkci sloučení zprávy s jejím vzorovým formulářem. V režimu vyplňování je možné vložit stejně jako v režimu úprav Pevný konec stránky.
 

b) Režim úprav formuláře

Nezanedbatelnou výhodou editoru je možnost měnit vzhled zprávy nebo vzorového formuláře. K tomuto účely lze definovat ve zprávě řídící značky.(umístění kolonek, natahovací řádky, záhlaví a patu tabulek, konec stránky). Editovat vzorový formulář v softwaru EL-Revize můžete volbou “Upravit formulář” v nabídce “Vlastnosti” z nabídky formulářů,nebo přímo přepnutím do režimu úpravy při vyplňování zprávy Po zvolení editace vzorového formuláře se otevře editační okno editoru, ve kterém můžete formulář upravit. Můžete použít řídících značek. Oproti verzím nižší než 5.0 je možné také kdykoliv editovat přímo libovolnou zprávu přímo při psaní přepínáním mezi režimem vyplňování a režimem úprav.

Pozn.: Editor také můžete použít pro editaci zpráv napsaných v jiných editorech, např. v editoru T602 -viz import zprávy v seznamu zpráv.

 

Obsah nápovědy k editoru:


Otevření, uložení, tisk zprávy

Nová zpráva

Volbu vyvoláte volbou "Nová" v nabídce "Zpráva". Tato volba je přístupná pouze při editaci vzorového formuláře. Po potvrzení bude dosud otevřená zpráva (nebo vzorový formulář) smazána a otevřená nová.
 

Otevřít zprávu

Volbu vyvoláte volbou "Otevřít" v nabídce "Zpráva". Tato volba je přístupná pouze při editaci vzorového formuláře. Po potvrzení bude dosud otevřená zpráva (nebo vzorový formulář) smazána a otevřená jiná.
 

Uložit zprávu jako...

Volbu vyvoláte volbou v nabídce "Zpráva". Tato volba je přístupná pouze při editaci vzorového formuláře. Zpráva (nebo vzorový formulář) bude uložena do zvoleného souboru.
 

Uložit zprávu

Volbu vyvoláte volbou "Uložit" v nabídce "Zpráva". Zpráva nebo vzorový formulář bude uložen do souboru. V případě editace zprávy budou touto volbou aktualizovány údaje v seznamu zpráv, např. datum a termín příští revize.
 

Uložit zprávu jako vzorový formulář

Volbu vyvoláte volbou v nabídky "Zpráva". Tato volba je přístupná při editaci zprávy v seznamu zpráv. Po zvolení této funkce se napřed zobrazí nabídka vzorových formulářů. Vyberte příslušný vzorový formulář a stiskněte ENTER pro pokračování. Po následném potvrzení bude zpráva uložena jako příslušný vzorový formulář. Pozor: Původní formulář bude přepsán. Formulář takto uložený lze otevřít:

 1. funkcí Editace vzorového formuláře
 2. funkcí Zpráva - Nová z nabídky zpráv

Poznámka pro uživatele předchozích verzích softwaru REVIZE nižších než 5.0:
- Tato funkce nahrazuje zrušenou funkci IMPLICITNÍ KOLONKA.
- Tato funkce nemá vliv na dříve napsané zprávy. Při jejich otevírání se použije automaticky vytvořená kopie vzorového formuláře s příponou *.FR$
v podadresáři FORMULAR.
 

Sloučit zprávu se vzorovým formulářem

Volbu vyvoláte volbou v nabídky "Zpráva". Tato volba je přístupná při editaci zprávy v seznamu zpráv. Po zvolení této funkce se napřed zobrazí nabídka vzorových formulářů. Vyberte příslušný vzorový formulář a stiskněte ENTER pro pokračování. Po následném potvrzení proběhne sloučení právě otevřené zprávy s jejím vzorovým formulářem. Takto sloučena zpráva se nikam neukládá ani se nemodifikuje vzorový formulář. Význam funkce sloučení spočívá v přenesení obsahu již vytvořené zprávy vytvořené podle původního vzorového formuláře do podoby dané novým formulářem.

Princip sloučení: Ze zdrojové zprávy se postupně přebírá obsah jednotlivých kolonek a natahovacích tabulek, a hledají se v cílovém vzorovém formuláři odpovídající čísla kolonek. Když je cílová kolonka nalezena, dosadí se do ní obsah ze zprávy. Pozor: V případě, že není cílová kolonka nalezena, nebude její obsah v nové zprávě zobrazen.

Použití sloučení: 

 • V editoru byla již dříve vytvořena zpráva za použití vzorového formuláře v okamžiku vytvoření této zprávy.
 • Nyní je požadavek vytvořit novou zprávu, která vychází z původní zprávy, ale mezitím byl změněn vzorový tiskopis (např. byly přidané kolonky)
 • V tomto případě s výhodou použijte funkci sloučení.

Poznámka pro uživatele předchozích verzích softwaru REVIZE nižších než 5.0: Tato funkce nahrazuje princip předchozích verzí softwaru REVIZE nižších než 5.0, ve kterých se při otevírání již uložené zprávy skládal vzorový formulář a zpráva dohromady. Nyní se toto skládání neprování automaticky, ale je nahrazeno funkcí sloučení
 

Tisk zprávy

Volbu vyvoláte volbou "Tisk" v místní nabídce "Zpráva". V dialogovém okně je možné volit následující parametry tisku:

 • Rozsah tisku stránek: všechny nebo vybrané v rozsahu Od-Do.
 • Počet výtisků: kolikrát bude zpráva vytištěna
 • Seřadit kopie: když zaškrtnuto, půjdou stránky za sebou (např. čtyři stránky pro dvě kopie: 1,2,3,4,1,2,3,4,oproti 1,1,2,2,3,3,4,4)
 • Volba tisku všech stran, sudých nebo lichých
 • Tisk do souboru
 • Tiskárna: nastavení dalších parametrů tiskárny
 • Parametry: nastavení parametrů zprávy

Pozor: Podle nastavení v Konfiguraci můžou být tisknuty pouze vyplněné stránky. Tato možnost je pouze ve vyplňovacím režimu. V režimu úprav budou tisknuty všechny vybrané stránky vyplněné i prázdné. Další parametry lze nastavit v Parametrech zprávy.nebo v Konfiguraci.
 

Vzhled zprávy před tiskem

Pro získání představy o tisku slouží funkce “Vzhled před tiskem”. Pomocí tlačítek na horní liště lze zvětšovat nebo zmenšovat pohled na stránky, volit pohled na jednu nebo na dvě stránky vedle sebe. Jako počáteční stránka bude zobrazena právě aktuální stránka v editoru.
 

Export zprávy

Volbu exportování zprávy vyvoláte volbou "Export..." v místní nabídce "Zpráva". Vyberte si typ exportu:

 • RICH TEXT FORMAT (RTF) nejpoužívanější formát mezi textovými editory v prostředí MS WINDOWS.
 • obyčejný text (kód MS WINDOWS) pouze text
 • PDF
 • HTML
 • obyčejný text (kódování UNICODE) - pouze text

V dialogovém okně zvolte soubor do kterého proběhne export. Příklad použití: Funkce exportu je vhodná zejména pro případ, že někomu chcete napsanou zprávu předat na disketě.
 

Přestránkování zprávy

Přestránkování (v dřívější verzi přeformátování) zprávy vyvoláte volbou "Přestránkovat" v místní nabídce "Zpráva". Přestránkování provede přepočet délky jednotlivých stránek. Tuto funkci můžete použít zejména v případě, že je vypnuté Automatické přeformátování zprávy, jinak není nutné tuto funkci používat, editor automaticky provádí automaticky přestránkování. Při přestránkování natahovacích tabulek se uvažuje také délka záhlaví a paty tabulky.

Pozor: V natahovací tabulce se bude na každé stránce opakovat záhlaví a pata tabulky. Toto opakování není viditelné při editaci, ale pouze ve funkci Vzhled před tiskem nebo přímo v tisku.

Poznámka pro uživatele předchozích verzích softwaru REVIZE nižších než 5.0: Opakování záhlaví a paty tabulky je viditelné pouze ve funkci Vzhled před tiskem nebo přímo v tisku.
 

Přepočítání zprávy

Přepočítání celé zprávy vyvoláte volbou "Přepočítat" v místní nabídce "Zpráva". Po potvrzení bude celá zpráva přepočítána, tzn. bude proveden výpočet všech nadefinovaných vzorců. Směr výpočtu je po řádkách.

Viz také: Vzorce a výpočty v editoru, Jak postupovat při vyplňování ceníku ?, Parametry makra, Kalkulačka, Násobit sloupec tabulky koeficientem.
 

Inicializovat údaje ve zprávě

Inicializaci údajů ve zprávě vyvoláte volbou v místní nabídce "Zpráva". Po potvrzení bude provedena funkce inicializace níže uvedených kolonek. Editor při inicializaci dosadí údaje do kolonky, která má v parametrech nastaveno:

 • přiřazení databázové položky ke kolonce
 • při inicializaci vložit datum + zvolený počet dnů

 

Parametry zprávy

Parametry zprávy vyvoláte volbou v místní nabídce "Zpráva". Tyto parametry se ukládají společně se zprávou nebo se vzorovým formulářem do souboru. Volba Uložit jako implicitní si zapamatuje parametry pro budoucí použití. Tyto implicitní parametry budou použity při vytvoření nového souboru se vzorovým formulářem. Zapamatované parametry lze přenést do aktuálního nastavení volbou Obnovit z implicitních. V parametrech zprávy lze nastavit:

 • Velikost papíru – formát papíru pro tisk
 • Orientace – natočení papíru při tisku na výšku nebo na šířku.
 • Tiskárna – změna tiskárny a nastavení dalších parametrů tiskárny
 • Velikost stránky a okrajů při tisku - program automaticky dopočítá maximální počet řádků na stránky a provádí automatické přestránkování. Pravý okraj má vliv na umístění čísla stránky (nahoře uprostřed) a nadpisu na stránce (nahoře vpravo).
 • Maximální počet řádků na stránce – automaticky dopočítáno podle velikosti stránky, okrajů a velikosti písma na tiskárně
 • Velikost písma na tiskárně - Určuje velikost textu (přesně rozteč řádků) vytisknuté zprávy, tato volba má vliv na maximální počet řádků na stránce
 • Číslovat stránky při tisku(při zakřížkované volbě budou stránky nahoře uprostřed číslovány, a to od čísla, které je nastavené v parametru "Číslovat od stránky")
 • Číslovat od stránky při tisku(v případě, že budete tisknout např. pouze pátou stránku, zvolíte tisk od stránky 5 do stránky 5 a stránkování od čísla 5.
 • Nadpis na stránce při tisku při tisku - bude tisknout na každé stránce vlevo nahoře.
 • Písmo - písmo použité ve zprávě. Musí být použit písmo typu TrueType (písmo pro obrazovku a tiskárnu), které není proporciální (tzn. všechny písmena mají stejnou šířku). Takovému požadavku vyhovuje písmo COURIER NEW. Důležité je zvolit písmo, které není proporciální, tzn. písmo ve kterém mají všechny znaky stejnou šířku. Nelze použít písmo ARIAL nebo TIMES. Proto je v editoru funkce vložení Speciálního textu.

Editační operace

Editor nabízí editační operace jako je kopírování a vkládání textu a obrázků. Editor má zabudovány operace pro kopírování a vkládání bloku a obrázků ve formátu RichTextFormat, který je kompatibilní s formátem, který používá většina textových editorů v prostředí MS WINDOWS (např. MS WORD). Editor zpráv nabízí standardní funkce pro práci se schránkou:

 • Zkopíruj -označený text nebo obrázek se zkopíruje do schránky
 • Vyjmi - zkopíruj a poté smaž
 • Vlož - do textu se na pozici kurzoru vloží text nebo obrázek ze schránky.
 • Vlož jinak - funkce Vlož: s nabídkou vkládaných formátů:
 • Rich Text Format - plnohodnotný formát editoru.
  Text - pouze text
  Obrázek (WMF-Windows Metafile) - vektorový obrázek, který lze plynule zvětšovat.
  Rastrový obrázek (BMP - bitmapa) - rastrový obrázek
 • Smaž - smaže se označený text nebo obrázek(doplňková funkce k operacím s úschovou).

 

Zpět a Znovu

 

Vložit znak

Vloží znak, který není na klávesnici, např. matematický symbol anebo písmeno z řecké abecedy.
 

Vložení obrázku do zprávy

Funkce v nabídce ”Úpravy” otevře dialogové okno pro vložení obrázku:

 • Vektorový obrázek (formáty EMF nebo WMF-Windows Metafile) - vektorový obrázek lze plynule zvětšovat.
 • Rastrový obrázek - rastrový obrázek (bitmapa) - formáty BMP, PNG, JPG, TIF, GIF

 

Vložení speciálního textu

Funkce v nabídce ”Úpravy” otevře dialogové okno pro vložení textového objektu, u kterého lze volit:

 • Text - vlastní text, který je také zobrazován v okně vzorek.
 • Písmo - libovolné písmo typu TrueType
 • Velikost písma - v rozsahu 1-150.
 • Řez/typ písma - obyčejné, tučné, kurzíva, tučná kurzíva
 • Další volby - Podtržené a přeškrtnuté písmo

Text a typ již vloženého textového objektu můžete kdykoliv změnit dvojitým stiskem levého tlačítka myši nad speciálním textem ve zprávě.
 

Volba typů písma ve zprávě

Editor zpráv umožňuje volit písmo v textu libovolné z následujících kombinací:

 • Obyčejné ( příklad: ABCD)
 • Tučné ( příklad: ABCD)
 • Kurzíva ( příklad: ABCD)
 • Podtržené ( příklad: ABCD)
 • Horní index ( příklad: ABCD)
 • Dolní index ( příklad: ABCD)

Písmo lze změnit v libovolném okamžiku. Jestliže je označený text ve bloku, lze změnit typ písma pro označený text.
 

Hledání a nahrazování textu ve zprávě

Pro pohodlnou práci s textem při psaní zprávy nabízí editor zpráv možnost hledání a záměny textu. Funkce pro hledání jsou přístupné z nabídky ”Hledání”. Níže jsou uvedeny dialogová okna pro hledání a záměnu textu.
 

Hledání kolonky ve zprávě podle čísla

Pro editaci vzorového formuláře je užitečná funkce tato funkce, která nalezte kolonky zadaného čísla. Hledání probíhá od místa textového kurzoru směrem doprava a dolů.


Kolonky

Ve vyplňovacím režimu je možné psát pouze do kolonek. Důležitou funkcí, která výrazně urychlují tvorbu zprávy je vkládání předem připravených textů nebo výpočtů do kolonky. Ke každé kolonce lze přiřadit makro. Makra lze pouhým stiskem jedné klávesy vložit do textu revizní zprávy.
 

Vložit makro do kolonky

Jestliže se kurzor nachází uvnitř kolonky, lze do této kolonky vložit makro volbou z nabídky ”Makro”. Bylo-li přiřazeno již dříve k této kolonce makro typu ”Text” objeví s nabídka textů pro vložení. V případě, že je nadefinováno makro typu ”Vzorec”, nabídne se vypočtená hodnota ke vložení. V případě, že je makro typu ”index”, nabídne se dotaz o vložení indexu. Po kladné odpovědi bude index vložen a poté zvýšen o jedničku. Jestliže není ke kolonce přiřazeno žádné makro, nabídne se Seznam typů maker.
 

Přiřadit makro ke kolonce

Jestliže se kurzor nachází uvnitř kolonky, lze k této kolonce Přiřadit makro volbou z nabídky ”Makro”. Bylo-li přiřazeno již dříve k této kolonce makro, objeví se aktuální typ makra.
 

Zrušit přiřazení makra

Jestliže se kurzor nachází uvnitř kolonky, lze k této kolonce zrušit přiřazení makro volbou z nabídky ”Makro”. Po potvrzení bude zrušeno přiřazení makra ke kolonce.
 

Zarovnání textu v kolonce

Volbu zarovnání textu v kolonce vyvoláte volbou "Zarovnat" v nabídce "Kolonka". Text můžete zarovnat vlevo, vpravo nebo vycentrovat.
 

Smazat text v kolonce

Volbu smazání textu v kolonce vyvoláte volbou "Smazat" v nabídce "Kolonka". Text v kolonce bude smazán.
 

Parametry kolonky

Dialogové okno parametrů kolonky otevřete volbou "Parametry" v místní nabídce "Kolonka". Zobrazí se následující parametry:

 • Přiřazení makra - Určuje, jaké typ makra je ke kolonce přiřazen; blíže viz ”Funkce pro práci s makry
 • Kolonka je/není editovatelná - normálně je každá kolonka editovatelná. Pokročilý uživatel má možnost nastavit ve vzorovém formuláři needitovatelnou kolonku. Tuto kolonku nelze smazat. Takto nastavená může být například položkou databáze, nebo pevně daným implicitním textem.
 • Číslo kolonky - orientační údaj, potřebný zejména pro vzorce a výpočty ve zprávě. Číslo lze použít při sestavování makra jako vzorce, blíže viz kapitola o výpočtech ve zprávě. Číslo lze zvolit v rozsahu 1-31999.
 • Položka databáze - tato funkce dokáže přiřadit nebo zrušit přiřazení databázové položky. Touto databázovou položkou může být v každé revizní zprávě například číslo (položka CISLO). Velký význam má přiřazení v souvislosti volbou programu ”SKUPINY” a ”OBJEKTY”. V takovémto případě, lze předem vyplnit údaje o objektu, které se (pomocí nadefinovaných vazeb položek databáze a kolonek) zobrazí v odpovídajících kolonkách zprávy.
 • Vložit dnešní datum + určitý počet dnů - Toto makro se provede při Inicializaci zprávy nebo při otevření nové zprávy. Typický příklad je datum odeslání nebo splatnosti na faktuře.

 

Kolonky v natahovací řádce

Jestliže se kolonka opakuje v natahovací řádce pod sebou, tvoří sloupec tabulky. Pro sloupec tabulky jsou určeny níže uvedené funkce. Pro kolonky v natahovací řádce lze použít všechny funkce jako pro obyčejné kolonky.
 

Sumace sloupce tabulky

Volbu sumace kolonky tabulky vyvoláte volbou "Sumace" v nabídce "Kolonka". Bude provedená sumace celého sloupce tabulky. Po sumaci program nabídne možnost uložení výsledku do úschovny.

Poznámka: Sumaci kolonky lze taktéž provést pomocí vestavěné kalkulačky. Například pro kolonku č. 50 bude zápis SUM(50).
 

Vynásobení sloupce tabulky koeficientem

Funkci vyvoláte volbou "Násobení koeficientem" v nabídce "Kolonka". Po zadání příslušného koeficientu a následném potvrzení proběhne vlastní vynásobení pro všechny řádky v tabulce. Příklad využití této funkce je při vyplňování ceníku revizních prací: Napřed vyplníte všechny položky ceníku. Po vyplnění můžete výše uvedenou funkcí provést přepočítání všech položek ceníku podle aktuálního koeficientu.

Viz také: Vzorce a výpočty v editoru, Parametry makra, Jak postupovat při vyplňování ceníku ?, Přepočítání zprávy, Kalkulačka.
 

Přeformátovat odstavec

Volbu Přeformátovat odstavec vyvoláte volbou v místní nabídce "Kolonka". Přeformátovat odstavec lze u kolonky v natahovací řádce. Řádky zahrnuté do přeformátování budou ty, které začínají textem na první pozici v kolonce. Po provedení této funkce bude odstavec srovnán, všechny slova budou odděleny jednou mezerou.
 


Funkce pro natahovaní tabulky

Důležitou vlastností editoru jsou tabulky s natahovacími řádky - natahovací tabulky Tyto tabulky je možné vytvořit v režimu úprav.
 

Označit řádek tabulky

Volbu označení řádku tabulky vyvoláte volbou "Označ řádek" v místní nabídce "Tabulka". Pomocí tohoto bloku můžete kopírovat najednou celé řádky v natahovacích tabulkách. Typický příklad použití: Ve zprávě označíte blokem celé řádky popisu, které zkopírujete do úschovny, vrátíte se do databáze revizních zpráv, zvolíte novou zprávu a na požadovaném místě v tabulce popisu vložíte blok do textu zprávy.) Postup kopírování je analogický jako při kopírování pomocí obyčejného bloku, pouze místo na vložení se schránky musí ve správném sloupci.
 

Označit tabulku

Volbu označení tabulky vyvoláte volbou "Označ tabulku" v místní nabídce " Tabulka". Bude označena do bloku celá tabulka, i když je rozdělena na více stránek. Pomocí tohoto bloku můžete kopírovat najednou celé natahovací řádky v tabulce.
 

Označit stránku tabulky

Volbu označení aktuální stránky tabulky vyvoláte volbou "Označ stránku" v místní nabídce "Tabulka". Bude označena do bloku aktuální stránka tabulky, i když je tabulka rozdělena na více stránek. Pomocí tohoto bloku můžete zkopírovat najednou celou stránku tabulky.
 

Přidání a ubrání řádky v tabulce

Přidat řádek do "natahovací" tabulky (na řádku kde je umístěn kurzor) můžete volbou "Přidat řádek" v místní nabídce "Tabulka". Ekvivalentní této funkci je stisk klávesy Enter, ovšem za podmínky že se kurzorem nacházíte v "natahovacím" řádku tabulky. Ubrat řádek " natahovací" tabulky (na řádku kde je umístěn kurzor) můžete volbou "Ubrat řádek" v místní nabídce "Tabulka". Chcete-li odebrat poslední řádek, bude po potvrzení zrušena celá tabulka včetně záhlaví a paty tabulky.
 

Vynulovat tabulku

Po potvrzení bude tabulka vynulována. Bude smazán obsah všech kolonek, všech těch, které jsou umístěné v záhlaví a patě tabulky. T tabulce zůstane jeden prázdný řádek.
 

Zdvojit tabulku

Po potvrzení bude tabulka zdvojena. Kopie tabulky bude umístěna za původní tabulkou.
 

Zrušit tabulku

Po potvrzení bude zrušena celá tabulka včetně záhlaví a paty tabulky.


Konfigurace editoru zpráv

Konfiguraci lze vyvolat volbou "Konfigurace" v nabídce “Ostatní”. V konfiguraci můžete nastavit následující údaje:

 • Interval automatického ukládání zprávydoba v minutách, po které bude zpráva automaticky uložena. Funkce automatického ukládání průběžně ukládá a zálohuje rozpracované dokumenty do dočasných skrytých souborů, pro případ náhlého a nečekaného selhání programu nebo i celého počítače. V takovém případě po opětovném spuštění softwaru se nabídne obnovení automaticky uložených souborů.
 • Šířka rámečků - v procentech původní velikosti, pro zobrazení na obrazovce a na tiskárně
 • Tisknout rámečky - rámečky lze touto volbou vypnout. Zpráva bez rámečků může být vytištěna rychleji. Viz také Šířka rámečků
 • Velikost písma na obrazovce – určuje jednotnou velikost písma pro všechny zprávy. Oproti tomu velikost písma pro tisk se urči v parametrech každé zprávy zvlášť.
 • Tisknout stránky Editor nabízí dvě možnosti:
  - Tisk stránek pouze vyplněných (např. ve výchozí revizi nebude tištěna stránka závad)
  -
  Tisk stránek vyplněných i prázdných (budou se tisknout všechny stránky v nastaveném rozsahu bez ohledu na to zda-li jsou na nich nějaké kolonky vyplněné)
 • Barvy formuláře a kolonek
 • Tiskárna - Po zvolení funkce se zobrazí standardní okno pro nastavení a výběr tiskárny. Program si pamatuje a ukládá jméno tiskárny a zdroj papíru.

Otevřít seznam závad

V libovolném okamžiku lze z editoru zpráv otevřít seznam závad. V seznamu závad funkcí Sestavit odůvodnění se zapíše do stránky text. Tento text lze vložit do zprávy funkcí Úpravy-vložit.
 


Výběr textových maker

Seznam textových maker umožňuje zefektivnění práce při vyplňování revizní zprávy. V seznamu textových maker můžete přidat nový text, opravit již dříve vytvořený text, nebo nepotřebný text smazat. Uspořádání můžete měnit posunem nahoru nebo dolů. Takto nadefinované texty budou uloženy v seznamu (databázi). Každému seznamu textových maker odpovídající jeden typ maker.

Příklad: Jestliže jste seznam textových maker vyvolal z kolonky "jméno revizního technika", nadefinujete si nové makro (např. Jan Novák). Od této chvíle kdykoliv budete psát novou zprávu a na pozici jména revizního technika zvolíte vložení makra nabídne se Vámi definovaným seznam textů a po potvrzení bude vložen vybraný text do zprávy.

Postup, který je vysvětlen v minulém odstavci můžete aplikovat na nejrůznější kolonky. Kolonky s odpovídajícím obsahem v jednotlivých typech revizních zpráv mohou používat stejný typ makra - stejnou nabídku textů. Definice vazeb maker v jednotlivých typech zpráv můžete předefinovat volbou “Přiřazení makra”. Pro jednu kolonku může být více údajů (maker), tzn. třeba více jmen revizních techniků, různé druhy měřících přístrojů apod. Jedno makro může při spuštění vyplnit i více kolonek; k tomuto účelu slouží znak ~ který při přehrání makra je nahrazen tabulátorem, tzn. způsobí přechod do další kolonky. Podobně znak ` slouží k simulaci stisku klávesy ENTER - v natahovací řádce to znamená vložení nového řádku. - viz další odstavec.

Upozornění: Pro rychlejší orientaci v rozsáhlejší databázi maker (např. v databázi ceníku revizních prací) si program pamatuje poslední vybraný text. Jestliže znovu otevřete seznam textových maker, bude ukazatel nastaven na posledně zvolené pozici v databázi.

Viz: Seznam typů maker
 

Vložit textové makro do zprávy

Textové makro vložíte do textu volbou "Vložit" v místní nabídce "Text" nebo přímo stiskem klávesy Enter.V textu můžou být následující řídící značky:

 • znak ~” (vlnovka) nebo TABELÁTOR způsobí přechod do další kolonky (ale na konci natahovacího řádku tento řídící znak přidá další řádek a přejde na začátek první kolonky na tomto novém řádku).
 • znak ”`” (zpětný apostrof) nebo ENTER (nový řádek) způsobí přechod do další kolonky (v natahovacím řádku tento řídící znak přidá další řádek a přejde na začátek aktuální kolonky na tomto novém řádku).

 

Editace textu makra

Dialogové okno pro editaci makra vyvoláte volbou "Editovat" v nabídce "Text". Do textu makra můžete napsat libovolný text. Zvláštní význam v textu makra mají znaky: ~,`,ENTER a TABELÁTOR. - viz minulý odstavec. Maximální délka textu je 5000 znaků.
 

Přidání nového textu

Dialogové okno pro přidání nového makra vyvoláte volbou "Nové" v místní nabídce "Text".
 

Výběr jiného typu textového makra

Jiný typ makra vyberete volbou "Jiný typ" v místní nabídce "Makro". Po zvolení této funkce se zobrazí výběr typů maker. Po zvolení určitého typu makra se zobrazí výběr jednotlivých textových maker.
 

Načtení textů ze souboru - import maker

Dialogové okno pro výběr textového souboru pro import do databáze maker otevřete volbou "Import" v místní nabídce “Databáze”. Po zvolení příslušného souboru proběhne vlastní import z vybraného souboru do databáze textových maker. Význam importu textu spočívá v možnosti přípravy nejrůznějších textů, které chcete často vkládat do zprávy.
 

Uložení textů do souboru - export maker

Dialogové okno pro výběr textového souboru pro export z databáze maker otevřete volbou "Export" v místní nabídce “Databáze”. Po zvolení příslušného souboru proběhne vlastní export z databáze textů do vybraného souboru.
 

Seznam typů maker

Jednou z hlavních výhod zabudovaného editoru je možnost definování libovolného počtu maker a vztahů maker a kolonek. Výběr typů uživatelských maker vyvoláte v editoru zpráv v místní nabídce "Makro". Můžete přidat, opravit parametry a název nebo zrušit typ makra. Uspořádání můžete měnit posunem nahoru nebo dolů. Editor rozlišuje tyto typy maker:

 • Text - text (max.5000 znaků) pro vložení do zprávy)
 • Vzorec -(matematický výpočet s použitím údajů v kolonkách)
 • Index -(zvyšování čísla - např. zprávy nebo faktury)

Každému typu textového makra odpovídá jedna databáze textových maker. Jednotlivé texty můžete vybírat v Seznamu textových maker.
 

Zvolení typu makra

Typ makra vyberete volbou "Vybrat" v místní nabídce "Typ makra" nebo přímo stiskem klávesy Enter.
 

Opravit parametry typu makra

Pojmenování typu makra a další parametry můžete změnit volbou "Opravit" v místní nabídce "Typ makra". Typy makra jsou:

 • pro databázi textových maker zvolte volbu "text"
 • pro výpočet zvolte volbu "vzorec"
 • pro zvyšování čísla o jedničku zvolte "index"

Počet desetinných míst - zadejte počet desetinných míst pro zobrazení výsledku v textu.

Vzorec:

 • pro makro typu "text" nemá tento údaj žádný význam.
 • pro makro typu "vzorec" v editační řádce napište vzorec. Do vzorce můžete použít prakticky libovolný vztah, včetně statistických funkcí. viz také Vzorce a výpočty v editoru
 • pro makro typu "index" musí být zde připraveny speciální řídící znaky - viz níže.

Vzorec pro makro typu "index" musí kromě libovolného textu obsahovat řídící znaky zadané jednou z těchto možností:

 • %d - změní na aktuální index
 • % nd - změní na aktuální index, kde n znamená požadovanou šířku čísla a doplní zleva mezery.
 • %0nd - změní na aktuální index, kde nula před šířkou n doplní zleva nuly potřebné do šířky n

Příklad pro index hodnoty 15:

 • ABC/%d/98 změní na: C/15/98
 • ABC/% 4d/98 změní na: ABC/  15/98
 • ABC/%04d/98 změní na: ABC/0015/98

 

Přidání nového typu makra

Nový typ makra můžete přidat volbou "Nový" v místní nabídce "Typ makra". Po zadaní názvu budete dotázán, jestli souhlasíte s navrženým číslem makra. V případě, že požadujete, aby makro mělo přiřazené jiné číslo, můžete v následném dialogu číslo změnit. Poznámka: Možnost změny čísla makra je v programu zařazena pro jednoduší orientaci těch uživatelů, kteří používali předchozí verze programu, ve kterých se vztahy mezi makry a kolonkami definovaly ručně ve vzorovém formuláři.
 


Vzorce a výpočty v editoru

Jednou z užitečných funkcí editoru je možnost přiřazení vzorců ke jednotlivým kolonkám zprávy. Lze tak jednoduše vytvořit např. fakturu nebo ceník revizních prací. Vlastní princip vzorců je založen na možnosti přiřazení vzorce ke kolonce makra, které provede konkrétní výpočet a výsledek uloží do kolonky. Funkcí Přepočítání zprávy můžete spustit výpočet celé zprávy - např. výpočet ceníku revizních prací.
 

Kalkulačka

Kalkulačku lze vyvolat volbou “Kalkulačka” v nabídce "Ostatní”. Po vyvolání se zobrazí dialogové okno s editačním řádkem. Do editačního řádku je možné psát téměř libovolné matematické výrazy a vzorce. Lze použít i hodnot z kolonek zprávy. Výsledek lze funkcí "Ctrl+C" uložit do úschovny. Kalkulačka má paměť, ze které lze vyvolat předešlé početní operace. Okno kalkulačky není modální - s výhodou můžete mít trvale otevřenou kalkulačku a přitom psát do zprávy.

Viz: Další informace o kalkulačce

Viz také: Parametry makra, Jak postupovat při vyplňování ceníku ?.

Při psaní vzorců můžete použít syntaxe běžně používané v jiných programech. S čísly můžete provádět obvyklé operace: sčítání, odečítaní, násobení a dělení (+-*/). Při psaní složitějších výrazů lze použít závorek (). Kromě těchto základních funkcí můžete ve svých vzorcích použít nejrůznější matematické a statistické funkce:

 • ABS(X) - absolutní hodnota z X
 • ACOS(X) - arcus kosinus z X
 • ASIN(X) - arcus sinus z X
 • ATAN(X) - arcus tangent z X
 • COS(X) - kosinus z X
 • EXP(X) - přirozený exponent na X-tou
 • LOG10(X) - dekadický logaritmus z X
 • LOG(X) - přirozený logaritmus z X
 • POW10(X) - 10 na X-tou
 • ROUND(X) - zaokrouhlení X na celé číslo
 • SIN(X) - sinus z X
 • SQRT(X) - druhá odmocnina z X
 • TAN(X) - tangent z X
 • TRUNC(X) - odříznutí desetinných míst
 • BOOL(X) - pro nenulové X vrací 1 jinak vrací 0
 • SIGN(X) - pro záporné X vrací -1, pro kladné vrací 1, pro nulové X vrací 0

Tabulkové funkce (pro celý sloupec tabulky reprezentovaného kolonkou X):

 • SUM(X) - sumace celého sloupce
 • MAX(X) - maximální hodnota z celého sloupce
 • MIN(X) - minimální hodnota z celého sloupce

Dosazení obsah kolonky do vzorce

Obsah kolonky číslo XXX se do výrazu dosadí volbou $XXX. Například obsah kolonky číslo 125 se dosadí do výrazu zápisem $125. Tato volba je potřebná pro definování početních vztahů ve zprávě.

Použití podmínky ve výrazu při dosazení obsahu kolonky do vzorce

Při výpočtu lze použít podmínky použití obsahu kolonky, například ve výrazu typu $125” nebo ve výrazech typu ”SUM(125)”, ”MIN(125) ”, ”MAX(125) ”. Pro použití je potřebné napsat ve výrazu ”@C;XXX”; kde ”C” je požadované písmeno v kolonce pro splnění podmínky a ”XXX” číslo kolonky

Příklad:
(@A;$155) - vyčíslí obsah kolonky číslo 155 za podmínky přítomnosti znaku ”A” v této kolonce
SUM(@T;200) - provede sumaci sloupce tabulky číslo 200 za podmínky přítomnosti znaku ”T” v této kolonce

Příklad zápisu tabulky příkonů tepelných nebo světelných spotřebičů v revizní zprávě:

 • 100 (T)
 • 50 (T)
 • 200 (S)
 • 300 (S)

Pro tuto tabulku lze použít sumaci s podmínku pro výpočet celkového příkonu tepelných nebo světelných spotřebičů.

Příklady výpočtu:

 • 1.5*$100 + SUM(50)  - obsah kolonky č.100 bude znásoben 1.5 krát. k výsledku bude přičten součet z kolonky č.50
 • ROUND($111*100)/100  - obsah kolonky č.111 bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa
 • SQRT(5+100*3.2) - druhá odmocnina z 327

 

Jak postupovat při vyplňování ceníku

V následujících větách je popsán postup sestavení ceníku revizních prací:

 1. Otevřete novou zprávu ceníku revizních prací.
 2. Položky do ceníku můžete vybírat z maker. Pro vybrání najeďte kurzorem do kolonky "Položky ceníku" a zvolte vložení makra.
 3. Po vložení položky ceníku vyplňte počet kusů nebo úkonů.
 4. Po vyplnění celého ceníku najeďte kurzorem na sloupec jednotkové ceny a funkcí Násobit koeficientem můžete najednou vynásobit částky na aktuální cenu. Poté zvolte Přepočítání zprávy. Budou vypočteny násobky jednotkové ceny a množství a vypočtená celková suma.

Důležité upozornění: Ceny v ceníku revizních prací jsou k roku 1989 (ceník VC - 7/222/89). Pro přepočet na aktuální ceny použijte funkci Násobit koeficientem.
 


Režim úprav formuláře

Nezanedbatelnou výhodou editoru je možnost měnit vzhled zprávy nebo vzorového formuláře. K tomuto účelu lze definovat ve zprávě řídící značky (umístění kolonek, natahovací řádky, záhlaví a patu tabulek, konec stránky). Oproti verzím nižší než 5.0 je možné také kdykoliv editovat přímo libovolnou zprávu přímo při psaní přepínáním mezi režimem vyplňování a režimem úprav.

V režimu úprav lze cokoliv v editoru změnit, přidat nebo smazat. Lze roztahovat nebo zužovat kolonky, definovat natahovací tabulky. Do schránky lze kromě textu a obrázků kopírovat i kolonky. Kolonky budou zkopírovány společně s jejich parametry, jako je číslo kolonky, přiřazení makra či položka databáze. V režimu úprav lze připravit formulář pro rychlou tvorbu zpráv v režimu vyplňování. K tomuto účelu nabízí editor možnost tvorby řídících značek:

 • Kolonka - barevně odlišena část textu určená ve vyplňovacím režimu k vyplnění textem.
 • Natahovací tabulka, která se skládá ze záhlaví, natahovací řádky a paty. Do této tabulky se při psaní budou automaticky přidávat řádky, ale hlavně se bude automaticky hlídat přestránkování, tak aby záhlaví a pata tabulky se správně opakovala na dalších stránkách tabulky.
 • Natahovací řádka - řádka, která se může vícekrát pod sebou opakovat, tvoří tělo natahovací tabulky. Je po levé straně označena šipkou nahoru-dolů
 • Záhlaví - řádka nebo více řádek pod sebou před natahovací řádkou označených po levé straně symbolem šipka dolů
 • Záhlaví - řádka nebo více řádek pod sebou následující za natahovací řádkou označených po levé straně symbolem šipka nahoru
 • Pevný konec stránky - od tohoto místa, kde jsou řádky odděleny čárkovanou čarou bude další stránka. Funkce přestránkování zprávy nezruší tento předěl stránek.
 • Pohyblivý konec stránky - od tohoto místa, kde jsou řádky odděleny tečkovanou čarou bude další stránka. Tento předěl stránek byl vypočítán funkcí přestránkovat. Při přidání nebo umazání řádků se tento předěl stránek automaticky dopočítává.
 • Definovat/zrušit kolonku - Je označený blok, který začíná a končí na jednom řádku, lze nadefinovat kolonku. Blok označíte myší při držení levého tlačítka myši nebo z klávesnice šipkami za součastného držení klávesy Shift.Kolonku lze zrušit, je-li textový kurzor v kolonce. Po potvrzení bude kolonka zrušena.
 • Definovat záhlaví, patu nebo natahovací řádku

Použijte příslušné funkce v nabídce Tvorba nebo myší zvolte příslušnou ikonu na dolní liště. Po levé straně editoru ukazují symboly šipek typ řádku - obyčejný nebo natahovací, záhlaví nebo pata. Záhlaví (i víceřádkové) může být definováno před natahovacím řádkem. Pata (i víceřádková) může být definována před natahovacím řádkem.Pozn.: Kolonky - Při vkládání do textu zkopírovaných kolonek se schránky se kolonkám přiřadí nové čísla, která ještě nejsou použita. Číslo kolonky může uživatel změnit v Parametrech kolonky.

© 2021 ELMER software s.r.o.